Jegere og grunneiere

Informasjon og veiledning for jegere (PDF) Veiledning mobil nettside (PDF)

Veiledning predatorkort (PDF)

Veiledning for kommunale rovviltlag (PDF)

 

Veiledning for SMS-rapportering:

SMS-rapportering elg, hjort og store rovdyr (PDF)

SMS-rapportering villrein (PDF)

SMS-rapportering rådyr

Kontakt ditt utmarksområde hvis du mangler brukernavn eller har spørsmål knytta til din brukerregistrering.

Kontakt Jon Kristian Høye, tlf 913 99 410 / jkh@viltrapporten.no for spørsmål om bruken av Viltrapporten.Ting på gang...


Prissystem for jakt

Med det nye prissystemet vil utmarksområder/jaktutleier kunne foreta all prisberegning via nettsiden og jegerne vil ha all informasjonen de trenger for å foreta innbetalinger. 

Systemet innebærer at man oppretter en prismodell og deretter velger hvilke jaktlag/kortjegere som denne prismodellen gjelder for. I prismodellen styres hvordan prisen skal beregnes og om innbetaling skal skje som forskudd, sluttoppgjør eller som en kombinasjon av disse og hvilke satser som gjelder. Forskudd kan beregnes basert på tildelte dyr eller som feltleie og sluttoppgjør beregnes for skutte dyr med fradrag for forskudd dersom denne er å betrakte som en grunnavgift. Prisberegning av skutte dyr gjøre enten basert på vekt eller som stykkpris. En kan ha forskjellige priser for de enkelte avskytningskategoriene.

Det kan legges inn avgifter eller andre kostnader/tjenester som fellingsavgift, oppsynsavgift, kostnader for leie av husvær m.m.

Når en prismodell er opprettet og publisert vil alle priser og betalingsopplysninger være synlige på nettsiden for de jegerne denne prismodellen gjelder for. Jaktleder/kortjeger vil også motta e-post som viser prisberegningen, beløp å betale, eventuelle tidligere innbetalinger, konto for innbetaling, forfallsdato, betalingsmottaker og kontaktperson.

Ved å registrere innbetalinger har man hele tiden oversikt over utestående beløp og kan foreta betalingspåminnelser.

For avgiftspliktige områder vil omsetningen spesifiseres for merverdiavgift.

Prissystemet vil gi noen endringer i eksisterende system. Det vil komme et nytt felt for vektregistrering av skutte dyr. Dette vektfeltet brukes i de tilfeller der det skal brukes en annen vekt for beregning av pris enn den vekten som er lagt inn for statistiske formål. Jaktlagene vil ikke ha tilgang til å redigere vekten som skal brukes for prisberegning. Jaktlagene vil heller ikke lenger ha tilgang til å foreta endringer i kvotekategori for skutte dyr. Kun brukere med rapporteringstilgang på grunneiernivå, samt oppsyn, vil kunne redigere prisvekt og foreta nedklassifiseringer/endringer i kvotekategori.

Ris, ros og tips tas i mot med takk

For å kunne utvikle Viltrapporten til beste for brukerne er vi helt avhengige av å få tilbakemeldinger. Ring 913 99 410 eller send en e-post til jkh@viltrapporten.no hvis du har synspunkter du vil dele med oss.

 

Hjelp til rapportering

Har du spørsmål eller ønsker hjelp?

For brukere i Elgregion Mjøsa Glomma (Åmot, Elverum, Våler, Løten og Hamar) og øvrige elgvald i Åmot kommune, ivaretas support av Inno-Ut AS:

  • Egil Håvard Wedul, tlf 916 68 715   e:post: egilhw@innout.no


For brukere i andre områder ivaretas support av:

  • Jon Kristian Høye, tlf: 913 99 410, e-post: jkh@viltrapporten.no