Vilkår

Rapportering og varslingstjenester

Rapportering via internett på www.viltrapporten.no og m.viltrapporten.no er gratis. For rapportering via SMS, og ved mottak av varslinger eller tjenester på SMS, påløper det en kostnad, som for tiden er kr 1,00 for hver mottatt melding. Eventuelle endringer varsles på www.viltrapporten.no. Denne kostnaden blir belasta abonnementet til telefonen som brukes, og er et oppgjør som skjer direkte til selskapet som eier kortnummeret. I tillegg påløper ordinære abonnementskostnader.

Kostnader drift

Kostnaden for ett utmarksområde, vil avhenge av størrelsen på området, dvs. antallet jaktlag/jegere innenfor utmarksområdet. Jo flere jaktlag/jegere jo lavere blir kostnaden omregnet per jaktlag/jeger. Det avtales en fast årlig pris og denne gir tilgang til alle funksjoner i Viltrapporten. Det påløper ingen etableringskostnader. 

Tilpasninger

Viltrapportens rapporteringskategorier og statistikkfremvisninger kan tilpasses til utmarksområdenes ønsker og behov. Tilsvarende gjelder også for opprettelse av kvotekategorier.  Når det gjelder småviltjakt er det utmarksområdet som avgjør hvilke rapporteringskategorier de ønsker å få lagt inn for sitt område. Viltrapporten er bygd opp slik at det kan tilpasses hvert enkelt utmarksområdes bruk. Alt arbeid med tilpasning og brukerhjelp inngår i prisen.

Eierskap til data

Innlagte data tilhører utmarksområdet som har inngått avtale med Viltrapporten. Viltrapporten har ingen rettigheter til innlagte data, verken hva gjelder brukeropplysninger, jaktrapporter eller bestandsregistreringer. 

Driftsår, fakturering og oppsigelse

Driftsåret følger jaktåret, dvs. 1. april til 31.mars. Faktureringsperiode følger driftsåret hvis ikke annet er særskilt avtalt. Det faktureres en gang i året hvis ikke annet er avtalt. Abonnemenet er løpende og ny abbonementsperiode trer i kraft den 1. april  hvert år. Oppsigelse gjøres skriftlig innen 31. mars og trer i kraft den 1. april, dvs. når nytt driftsår starter.